van de nova vacatures

Onderwijskundige voor de examencommissie Beroepsopleiding Advocaten

De Beroepsopleiding Advocaten van de NOvA heeft tot doel advocaat-stagiairs op te leiden tot zelfstandige en deskundige advocaten die optimaal bijdragen aan de kwaliteit van de advocatuur. In de tweejarige opleiding staan praktische vaardigheden, ethiek en het toepassen van juridische kennis centraal. De kernwaarden van de advocaat zijn expliciet in de opleiding verankerd.

De Beroepsopleiding Advocaten kent drie centrale toetsmomenten: de toets Ethiek en twee integratieve dagen. De examencommissie Beroepsopleiding Advocaten is als onafhankelijke commissie van deskundigen uit de praktijk en de wetenschap verantwoordelijk voor de toetsen. Binnen de examencommissie zijn verschillende vakkamers, waaronder een vakkamer onderlinge consistentie waarin de onderwijskundige plaatsneemt. De voorzitter vormt samen met de onderwijskundige en nog een ander lid het dagelijks bestuur van de examencommissie. Een ambtelijk secretaris en juristen ondersteunen de examencommissie.

Wat gaat u doen?

 • De kwaliteit van de organisatie van de toetsen en protocollen bewaken.
 • De inhoud, opzet en invulling van (de beoordeling van) de toetsen vaststellen.
 • Een toetsmatrijs voor de toetsen vaststellen (conform de eindtermen).
 • Indien van toepassing de toetsvragen en de daarbij behorende antwoordmodellen en beoordelingscriteria vaststellen.
 • Een kader vaststellen op grond waarvan de toets wordt beoordeeld met een voldoende of onvoldoende.
 • Beslissen over de deelname van een advocaat-stagiair aan de toetsen.
 • Het resultaat van de beoordeling van de toetsen vaststellen.
 • Herbeoordelingsverzoeken behandelen naar aanleiding van toetsuitslagen.
 • Toezien op de uitvoering van de Verordening op de advocatuur en het Opleidings- en examenreglement vernieuwde beroepsopleiding advocaten van de NOvA.
 • Informeren en/​of adviseren van de NOvA over aangelegenheden betreffende de examinering.

Naast de taken die ieder lid van de examen­commissie heeft, heeft de onderwijskundige specifiek de volgende rol en taken:

 • Adviseren over de verdere professionele ontwikkeling van de examencommissie.
 • Bijdrage leveren aan de verdere borging van de taken van de examencommissie.
 • Vanuit de taakstelling van de examencommissie toezien op de opbouw van de vakinhoudelijke kennis op basis waarvan de integratie van kennis en vaardigheden gedurende de moot courts en de kennistoets Ethiek wordt geëxamineerd.

Uw profiel

 • Kennis van assessments als toetsvorm.
 • Bij voorkeur geruime tijd actief (geweest) in het juridisch onderwijsveld.
 • Bestuurlijke ervaring bij complexe vraagstukken.
 • Zoekt verbinding, dialoog en draagvlak.
 • Integer, transparant en betrokken.
 • Affiniteit met beroepsopleidingen en interesse in het werken met jonge professionals is een pre.

Vergoeding en TIJDSBESTEDING

De examencommissie vergadert tweemaal per jaar. Verder contact vindt voornamelijk via e‑mail en de digitale leeromgeving plaats. De totale tijdbesteding, inbegrepen werkzaamheden in het dagelijks bestuur, is ongeveer twee tot drie dagen per maand.

De examencommissieleden ontvangen een financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. De benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming.

Interesse?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kelly van Dijck-Vlasman (coördinator Beroepsopleiding Advocaten) via k.vandijck@​advocaten​orde.nl of (06) 484 126 72. Uw interesse of aanbeveling kunt u kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vacature@​advocaten​orde.nl onder vermelding van ‘sollicitatie onderwijskundige examencommissie BA’.

Advocaten voor de adviescommissie belastingrecht

Lijkt het u interessant om naast uw advocatuurlijke werkzaamheden een bijdrage te leveren aan versterking van wetgevingskwaliteit en beleidsmatige en politieke ontwikkelingen op het gebied van het belastingrecht van dichtbij te volgen? U bent dan van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken.

Heeft u kennis van het formele belastingrecht of aanverwante rechtsterreinen (civiel recht, strafrecht of algemeen bestuursrecht), reageert u dan zeker. Het is namelijk wenselijk dat de adviescommissie ook kan meedenken over rechtsgebiedoverschrijdende wetsvoorstellen. De adviescommissie focust zich in het bijzonder op wetsvoorstellen die invloed hebben op het gebied van rechtsbescherming.

Werkwijze

De werkwijze van de adviescommissie wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad.

Ondersteuning vindt zo veel mogelijk plaats door het landelijk bureau van de NOvA. De adviescommissie vergadert minimaal tweemaal per jaar. Verder contact vindt zo veel mogelijk via e‑mail plaats. Er staat geen vergoeding tegenover, behalve vergoeding van de reiskosten. Met het schrijven van een juridisch advies is maximaal één opleidings­punt te behalen. Eén keer per jaar wordt de vergadering afgesloten met een informeel diner.

Meer informatie en reactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique Brink via m.brink@​advocaten​orde.nl of 06‑551 583 32. Uw interesse kunt u kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@​advocaten​orde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie adviescommissie belastingrecht’.

Advocaten voor de adviescommissie intellectuele eigendom

Voor de vacature wordt gezocht naar advocaten met ruime kennis en praktijkervaring op het gebied van adviseren en procederen over intellectuele eigendom.

Lijkt het u interessant om naast uw advocatuurlijke werkzaamheden een bijdrage te leveren aan versterking van wetgevingskwaliteit en beleidsmatige en politieke ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele eigendom van dichtbij te volgen, dan wordt u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken.

Werkwijze

De werkwijze van de commissie wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning vindt zo veel mogelijk plaats door het landelijk bureau van de NOvA. Gemiddeld wordt eenmaal per jaar vergaderd.

Verder contact vindt zo veel mogelijk via e‑mail plaats. Er staat geen vergoeding tegenover behalve vergoeding van de reiskosten. Met het schrijven van een juridisch advies is maximaal één opleidings­punt te behalen. Eén keer per jaar wordt de vergadering afgesloten met een informeel diner.

Meer informatie en reactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jennifer Schreurs via j.schreurs@​advocaten​orde.nl of 06‑434 142 40. Uw interesse kunt u kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@​advocaten​orde.nl onder vermelding van ‘sollicitatie adviescommissie intellectuele eigendom’.

Advocaat-leden

Kandidaten zijn bij voorkeur afkomstig uit arrondissementen in het noorden of het zuiden van het land. Kijk voor informatie, waaronder het volledige profiel en onverenigbaarheden, op hofvandiscipline.nl/​vacatures.