van de nova

wetgevingsadvies

Openbaarmaking winstbelasting en Garantstellingsregeling curatoren

De NOvA telt achttien adviescommissies wetgeving, verdeeld over bijna alle disciplines van het recht, die aan de algemene raad advies uitbrengen over wetsvoorstellen die ter consultatie aan de NOvA worden voorgelegd. Recent bracht de NOvA de volgende wetgevingsadviezen uit:

Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting

Van: Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (NOvA/KNB)

Aan: Vaste commissie Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Datum: 4 oktober 2022

Advies: De reactie van de GCV spitst zich toe op de voorgestelde aanpassingen in Boek 2 BW, de Wet op de economische delicten (WED), de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv) die verband houden met de toekomstige implementatie van de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) omtrent de inhoud van het bestuursverslag en andere jaarlijkse verslagen en verklaringen.

Garantstellingsregeling curatoren 2023

Van: NOvA/adviescommissie insolventierecht

Aan: Minister voor Rechtsbescherming

Datum: 30 september

Advies: De adviescommissie insolventierecht is positief over het concept van de Garantstellingsregeling curatoren 2023. Wel doet de adviescommissie enkele suggesties voor een verduidelijking van de toelichting en een verdere uitbreiding van het toepassingsbereik van de regeling.

Juridische databank

Download alle wetgevingsadviezen via advocatenorde.nl/juridische-databank.
Kijk voor alle wetgevingsadviescommissies op advocatenorde.nl/adviescommissies.