van de nova

wetgevingsadvies

‘Wetsvoorstel opleggen betalingsregeling door de rechter maakt procedure complexer’

De NOvA telt achttien adviescommissies wetgeving, verdeeld over bijna alle disciplines van het recht, die aan de algemene raad advies uitbrengen over wetsvoorstellen die ter consultatie aan de NOvA worden voorgelegd. Recent bracht de NOvA de volgende wetgevingsadviezen uit:

Wetsvoorstel opleggen betalingsregeling door de rechter

Van: NOvA/adviescommissie burgerlijk procesrecht

Aan: minister voor Rechtsbescherming

Datum: 14 september 2022

Advies: De NOvA heeft bij het conceptwetsvoorstel dermate veel bedenkingen dat zij adviseert het wetsvoorstel in te trekken. Het wetsvoorstel zou de positie moeten verbeteren van schuldenaren die hun schuld niet in één keer kunnen terugbetalen. Een rechter krijgt de verstrekkende bevoegdheid een passende betalingsregeling op te leggen tegen de wil van de schuldeiser. Deze bevoegdheid maakt procedures complexer en zorgt ervoor dat de duur en de kosten van de procedure toenemen. Dit betekent dat ook de kosten voor de te leveren rechtsbijstand toenemen. Bovendien is sprake van een bevoegdheid van de rechter waarbij niet op voorhand duidelijk is wanneer een rechter daarvan gebruikmaakt. Dit doet afbreuk aan de voorspelbaarheid van de uitkomst van procedures.

Wetsvoorstel strafbaarstelling inbouwen verborgen ruimte in een vervoermiddel

Van: NOvA/adviescommissie strafrecht

Aan: minister van Justitie en Veiligheid

Datum: 15 september 2022

Advies: De strikte noodzaak tot zelfstandige strafbaarstelling van het inbouwen van een verborgen ruimte in een vervoermiddel wordt onvoldoende gemotiveerd. Minder ingrijpende aanpassing van bestaande regelgeving dient eerst onder ogen te worden gezien. Het ruime begrip ‘vervoermiddelen’ dient te worden ingeperkt. Het gebruik van de controlebevoegdheid door de politie dient nader te worden gespecificeerd.

Voorstel tot wijziging van de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Algemene wet bestuursrecht in verband met de verlaging van griffierechten (Wetsvoorstel verlaging griffierechten)

Van: NOvA/adviescommissies burgerlijk procesrecht en bestuursrecht

Aan: minister van Justitie en Veiligheid

Datum: 15 september 2022

Advies: De NOvA onderschrijft de noodzaak om de rechtsbescherming van burgers tegen de overheid te versterken en kan zich vinden in de voorgenomen verlaging van de bestuursrechtelijke griffierechten met 25%. In het wetsvoorstel is echter ook een herijking van de griffierechten in burgerlijke zaken opgenomen, waarbij sommige tarieven juist (aanzienlijk) worden verhoogd. De NOvA adviseert het wetsvoorstel daarom te splitsen in afzonderlijke voorstellen voor het bestuursrecht en voor het burgerlijk recht, en de verlaging van de bestuursrechtelijke tarieven per 1 januari 2023 in te voeren.

Juridische databank

Download alle wetgevingsadviezen via advocatenorde.nl/juridische-databank.

Kijk voor alle wetgevingsadviescommissies op advocatenorde.nl/adviescommissies.