van de nova

Lid voor het college van toezicht

Organisatie en taken

Het college van toezicht heeft de wettelijke taak om met een onafhankelijke blik van buiten toe te zien op het functioneren van het toezicht en de klachtbehandeling door de lokale dekens. Het betreft het uitoefenen van (stelsel)toezicht op het toezicht door lokaal dekens. De leden van het college beoordelen het systeem van het toezicht en de klachtbehandeling van lokaal dekens door onder andere het monitoren van jaarplannen en -verslagen van lokale orden en het dekenberaad en afleggen van werkbezoeken aan individuele dekens.

Het college van toezicht stelt jaarlijks een werkplan vast alsmede een verslag van werkzaamheden. Voorts stelt het college een jaarrekening en een begroting vast die de goedkeuring behoeven van de minister voor Rechtsbescherming.

Het college bestaat in totaal uit drie leden. Twee leden zijn benoemd bij koninklijk besluit op voordracht van de minister voor Rechtsbescherming na een aanbeveling van de algemene raad. Deze leden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Daarnaast is de algemeen deken op grond van de wet voorzitter van het college van toezicht. Het college wordt ondersteund door een secretaris.

Profiel

Vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn van een van de leden, is de NOvA op zoek naar een nieuw lid voor het college van toezicht per 1 januari 2023. Beoogde leden zijn in staat om vanuit een maatschappelijk perspectief met kennis en ervaring met (risico gestuurd) toezicht verbeterpunten aan te dragen die van belang zijn voor de uitoefening van professioneel toezicht op advocaten door de lokale dekens. Leden mogen in ieder geval geen advocaat zijn en moeten voldoen aan de vereisten van artikel 36b, tweede en derde lid, van de Advocatenwet.

Tevens beschikt het lid van het college van toezicht over:

  • de vaardigheid om vanuit een onafhankelijke positie, kritisch en toekomstgericht te adviseren;
  • aantoonbare bestuurlijke ervaring in een maatschappelijk relevante functie;
  • aantoonbare affiniteit met toezichtvraagstukken;
  • kennis van en ervaring met het (met draagvlak) tot stand brengen van veranderingsprocessen in een complex krachtenveld;
  • tijd en ambitie om als lid van het college van toezicht een waardevolle bijdrage te leveren aan een goed functionerend dekenaal toezicht op de advocatuur.

Meer informatie en reactie

Het college van toezicht vergadert in beginsel elke drie weken. Op grond van artikel 36a, vierde lid, van de Advocatenwet ontvangen de leden van het college van toezicht een vergoeding. Het tijdsbeslag bedraagt circa 1 dag per week.

Voor meer informatie over de positie kunt u contact opnemen met Susan Kaak, lid van de algemene raad, of Raffi van den Berg, algemeen secretaris van de Nederlandse orde van advocaten via secretariaat@advocatenorde.nl of 070-335 35 35.

Meer informatie over het college van toezicht of de Nederlandse orde van advocaten kunt u vinden op collegevantoezichtnova.nl en advocatenorde.nl.

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw motivatie en cv uiterlijk 15 oktober per e-mail te sturen naar secretariaat@advocatenorde.nl ter attentie van R.G. van den Berg.

Advocaten voor de adviescommissie bestuursrecht

De adviescommissie is op zoek naar een allround bestuursrechtadvocaat. Kennis van de AVG en de Wet open overheid is een pre.

Lijkt het u interessant om naast uw advocatuurlijke werkzaamheden een bijdrage te leveren aan versterking van wetgevingskwaliteit en beleidsmatige en politieke ontwikkelingen op het gebied van het bestuursrecht van dichtbij te volgen, dan wordt u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken.

De werkwijze van de commissies wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning vindt zo veel mogelijk plaats door het landelijk bureau van de NOvA. Gemiddeld wordt eenmaal per jaar vergaderd. Verder contact vindt zo veel mogelijk via e-mail plaats. Er staat geen vergoeding tegenover behalve vergoeding van de reiskosten. Met het schrijven van een juridisch advies is maximaal één opleidingspunt te behalen. Eén keer per jaar wordt de vergadering afgesloten met een informeel diner.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kelly Vlasman via jz@advocatenorde.nl of 070-335 35 35. Uw interesse kunt u uiterlijk 13 november 2022 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie adviescommissie bestuursrecht’.

Advocaten voor de adviescommissie familie- en jeugdrecht

Lijkt het u interessant om naast uw advocatuurlijke werkzaamheden een bijdrage te leveren aan versterking van wetgevingskwaliteit en beleidsmatige en politieke ontwikkelingen op het gebied van het familie- en jeugdrecht van dichtbij te volgen, dan wordt u van harte uitgenodigd uw interesse kenbaar te maken. Ervaring met doceren en publiceren is een pre.

De werkwijze van de commissies wordt vastgesteld in overleg met de algemene raad. Ondersteuning vindt zo veel mogelijk plaats door het landelijk bureau van de NOvA. Gemiddeld wordt eenmaal per jaar vergaderd. Verder contact vindt zo veel mogelijk via e-mail plaats. Er staat geen vergoeding tegenover behalve vergoeding van de reiskosten. Met het schrijven van een juridisch advies is maximaal één opleidingspunt te behalen. Eén keer per jaar wordt de vergadering afgesloten met een informeel diner.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roelien Huges via r.huges@advocatenorde.nl of 070-335 35 35. Uw interesse kunt u uiterlijk 13 november 2022 kenbaar maken bij het secretariaat van de NOvA via secretariaat@advocatenorde.nl, onder vermelding van ‘sollicitatie adviescommissie familie- en jeugdrecht’.