van de nova berichten

Diversiteit en inclusie

De NOvA onderstreept het belang van gelijke kansen, diversiteit en inclusie. Vanuit maatschappelijk oogpunt, maar ook omdat omarming van deze principes tot een verrijking van de advocatuur zelf leidt. Via het platform Inclusie & Diversiteit geeft de NOvA hier samen met de balie invulling aan (zie: advocatenorde.nl/diversiteit). Dit werd op Diversity Day (4 oktober) nog eens benadrukt door de algemene raad.

Jan Broekhuizen treedt toe tot de algemene raad

Tijdens de vergadering van het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van advocaten op 27 september is Jan Broekhuizen verkozen tot lid van de algemene raad. Hij start op 1 november 2022 als bestuurder bij de NOvA.

Jan Broekhuizen

Mr. dr. J.P. Broekhuizen is vanaf 1997 advocaat en is sinds 2015 als partner verbonden aan Kennedy van der Laan in Amsterdam. Broekhuizen is gespecialiseerd in financieel recht en financieel toezicht. Op dit gebied is hij een ervaren adviseur voor financiële instellingen en toezichthoudende autoriteiten. Daarnaast bekleedt hij verschillende maatschappelijke bestuursfuncties. Met Jan Broekhuizen kan de algemene raad rekenen op een maatschappelijk betrokken bestuurder die zich met grote mate van kennis zal inzetten voor de advocatuur.

Per 1 november 2022 treden Bernard de Leest en Theda Boersema af als leden van de algemene raad.

Alle geheimhouder­nummers van advocaten ook naar DJI en AIVD/MIVD

Het college van afgevaardigden heeft op 27 september de ‘Wijzigingsverordening geheimhoudernummers DJI/AIVD/MIVD’ vastgesteld. Dit betekent dat de NOvA vanaf 1 januari 2023 alle geheimhoudernummers van advocaten automatisch deelt met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en zodra mogelijk met de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (AIVD/MIVD). Het doel hiervan is het vertrouwelijk contact tussen advocaten en hun cliënten te waarborgen.

De DJI en AIVD/MIVD gaan de volledige lijst met geheimhoudernummers gebruiken voor hun systeem van nummerherkenning. Hiertoe zal de NOvA deze instanties dagelijks voorzien van alle actuele, bij de NOvA geregistreerde geheimhoudernummers, zoals sinds 2011 ook al voor de Nationale Politie gebeurt. Hierdoor is altijd duidelijk dat het telefoonnummers van advocaten betreft, die zodoende worden beschermd tegen onbevoegd en onrechtmatig uitluisteren van opnames.

Check of registreer uw geheimhoudernummer(s)

Voor advocaten die hun geheimhoudernummer(s) bij de NOvA hebben geregistreerd verandert er in praktische zin niets. Hun geheimhoudernummers worden vanaf 1 januari 2023 niet alleen dagelijks met de Nationale Politie gedeeld, maar ook automatisch met de DJI en in een later stadium met de AIVD/MIVD. Voor een goed werkend systeem van nummerherkenning is het essentieel dat altijd de actuele en juiste geheimhoudernummers geregistreerd zijn. Elke advocaat kan in Mijn Orde zelf nakijken of de geheimhoudernummers correct zijn geregistreerd.

Meer informatie

Lees meer op advocatenorde.nl/nieuws (27 september).

Raffi van den Berg verkozen tot voorzitter CEEBA

Raffi van den Berg, algemeen secretaris van de Nederlandse orde van advocaten, is vorige maand verkozen tot voorzitter van de Chief Executives of European Bar Associations (CEEBA), het forum voor secretarissen-generaal van nationale advocatenorden in Europa. Van den Berg heeft het voorzitterschap overgenomen van Merete Smith, secretaris-generaal van de Norske Advokatforening. De jaarlijkse CEEBA-vergadering vond van 8 tot 10 september 2022 plaats in Den Haag, waarbij de NOvA als host optrad. De missie van de CEEBA is het verbeteren van de vertegenwoordiging, regulering en educatie van de juridische beroepsgroep in Europa, in het belang van zowel de beroepsgroep als rechtzoekenden.

Nieuw: zoekmachine voor gespreksleiders en reviewers

Intervisie en peerreview, twee van de drie vormen van kwaliteitstoetsen, vinden plaats onder begeleiding van een deskundige gespreksleider of reviewer. Zoekt u een begeleider die aan alle vereisten voldoet? Alle door de algemene raad aangewezen gespreksleiders en reviewers zijn nu eenvoudig vindbaar in een nieuwe database op de website van de NOvA. In de gebruiksvriendelijke zoekmachine – die de eerdere onoverzichtelijke pdf-lijsten vervangt – kunt u gemakkelijk zoeken op naam, plaats en (in het geval van reviewers) op rechtsgebied.

Meer informatie

Raadpleeg de zoekmachine op advocatenorde.nl/gespreksleiders en advocatenorde.nl/reviewers.

Geslaagde Landelijke Ordendag 2022

Op initiatief van de NOvA vond begin september voor de derde keer een Landelijke Ordendag plaats. In GeoFort Herwijnen was er een ontspannen en inhoudelijke ontmoeting tussen ruim 150 medewerkers en bestuurders van lokale en landelijke orden, leden van het college van afgevaardigden, college van toezicht en raad van advies. De dag werd gezamenlijk geopend door Robert Crince le Roy, algemeen deken, Ruudje Cleophas, lid van het college van afgevaardigden en Taco van der Dussen, deken Zeeland-West-Brabant. Daarna werd in workshops van gedachten gewisseld over actuele onderwerpen zoals weerbaarheid van advocaten tegen druk en dreiging, kunstmatige intelligentie, partner of parttime en toegang tot het recht. Ook bij de pubquiz, borrel en biologische barbecue was er volop gelegenheid voor gesprek en nadere kennismaking. Een geslaagde derde editie van de Landelijke Ordendag, die van de aanwezigen het rapportcijfer 8,3 meekreeg. Volgend jaar organiseert de NOvA weer een Landelijke Ordendag.

Arbeidsmarkt­rapport sociale advocatuur: Tekort sociaal advocaten problematisch

‘Arbeidsmarkttekorten zijn tegenwoordig in bijna elke sector te zien, maar de tekorten die zich op niet al te lange termijn in de sociale advocatuur zullen voordoen, zijn bijzonder problematisch.’ Dit schrijft onderzoeksbureau Panteia in het arbeidsmarktonderzoek sociale advocatuur. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van de Raad voor Rechtsbijstand (RvR), in nauwe samenwerking met de NOvA.

Het onderzoek moet handvatten bieden om te bevorderen dat ook in de toekomst het aanbod van sociaal advocaten voldoende blijft om aan de vraag naar gefinancierde rechtsbijstand te blijven voldoen. De RvR adviseert de minister een quickscan te maken naar de mogelijkheden om het te ver uiteenlopen van het uurtarief van de commerciële advocatuur en dat van de gefinancierde rechtsbijstand te beperken. Verder adviseert de RvR het forfaitaire systeem structureel actueel te houden na de substantiële stap met de invoering van scenario 1 van de commissie-Van der Meer. Als derde adviseert de RvR de minister om samen met de NOvA en de RvR een plan voor de structurele bevordering van innovatie en aantrekkelijkheid van het vak te maken, met bijbehorend structureel budget.

Integraal plan

De NOvA is met de RvR van mening dat de conclusies iedereen met de neus op de feiten drukt. Dit vraagt niet om enkele maatregelen maar om een integraal plan, waarbij alle stakeholders betrokken moeten worden. Daarnaast moet er perspectief komen voor de huidige groep van sociaal advocaten. Dat betekent niet alleen dat het aantal uren per zaak periodiek moet worden herijkt maar tevens dat het uurtarief voor gefinancierde rechtsbijstand herzien moet worden; dat bedraagt inmiddels nog maar de helft van het markttarief.

Meer informatie

Download het rapport ‘Arbeidsmarktonderzoek sociale advocatuur’ op advocatenorde.nl/nieuws (15 september).

Nieuwe Wwft-handleiding voor advocaten

De NOvA heeft een nieuwe ‘Handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten’ gepubliceerd. Deze handleiding biedt advocaten(kantoren) handvatten om effectief te kunnen voldoen aan de verplichtingen die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aan advocaten oplegt.

In de geactualiseerde handleiding wordt ingegaan op welke advocaten de Wwft (niet) van toepassing is, wat Wwft-plichtige diensten zijn en welke onder de procesvrijstelling vallen, hoe het cliëntenonderzoek eruit ziet, welke rol de UBO-registratie daarbij speelt en op welke wijze de melding van een ongebruikelijke transactie dient te worden gedaan.

Meer informatie

Download de Wwft-handleiding op advocatenorde.nl/nieuws (27 september).